HR

Izgradnja sustava za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Sukladno navedenom, dana 17. kolovoza 2020. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave sljedeće dokumente:
• DON za PS_radna verzija .docx
• Prilog 1 - Projektni zadatak - .docx
• Obrazac 2 - Troškovnik .xlsx
• Obrazac 6 – Popis zahtjeva .docx
• PKO proces . pdf
• Proces naplate naknada .pdf


Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu [email protected]  dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni do isteka posljednjeg sata dana 27. kolovoza 2020. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

 
DON za PS - nacrt
 
Prilog 1: Projektni zadatak
 
Obrazac 2: Troškovnik
 
Obrazac 6: Popis zahtjeva
 
PKO proces
 
Proces naplate naknada
 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS - Izgradanja sustava za PKO