HR

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju obalnog dijela nasuprot tvornice Salonit d.d. u stečaju - Kosica

PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI
 
„usluga izrada projektne dokumentacije za sanaciju obalnog dijela nasuprot tvornice Salonit d.d. u stečaju - Kosica“
 
 Evidencijski broj nabave: E-VV-7/2021/R4
 
15. prosinca 2021.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Sukladno navedenom, dana 15. prosinca 2021. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH gore navedene podatke na način da objavljuje sljedeće dokumente:
  • Nacrt Dokumentacije o nabavi,
  • Troškovnik
  • Projektni zadatak
 
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu nabava@fzoeu.hr dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do isteka zadnjeg sata dana 20. prosinca 2021. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.
 
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.