HR

Izvori financiranja i namjena sredstava Fonda

Izvori financiranja

Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od:

  • naknada onečišćivača okoliša,
  • naknade korisnika okoliša,
  • naknada na opterećivanje okoliša otpadom,
  • posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Sredstva za financiranje djelatnosti mogu se ostvarivati i iz:

  • proračuna jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave sukladno zajednički utvrđenim programima,
  • prihoda ostvarenih na temelju međunarodne bilateralne i multilateralne suradnje na programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,
  • prihoda i primitaka od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda,
  • donacija, pomoći i sl.,
  • drugih izvora u skladu sa Zakonom.


Namjena sredstava

Za svaku poslovnu godinu, Upravni odbor Fonda donosi Program rada Fonda i Financijski plan. U Programu rada i Financijskom planu izdvojeno se prikazuju programi i projekti te financijska sredstva osigurana za područje zaštite okoliša i područje energetske učinkovitosti.

U Programu rada su navedeni ciljevi rada za određeno razdoblje te je pojašnjen program provedbe mjera kojima se planiraju ostvariti navedeni ciljevi. 

Financijski plan Fonda donosi se u skladu s postupkom propisanim Zakonom o proračunima za izvanproračunske fondove.

Osim godišnjeg, Fond donosi Program rada i za višegodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim aktima i propisima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatske, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Fond je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.