HR

Jačanje kapaciteta za izradu projekcija u LULUCF sektoru

Jačanje kapaciteta za izradu projekcija u LULUCF sektoru
 
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u dana 05.03.2021. Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike.
 
Datum slanja na objavu: 04.03.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0009014
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-26/2021
 
Procijenjena predmeta nabave: 1.440.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 25.03.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi  u EOJN RH možete vidjeti: ovdje .