Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2019

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Predmet nabave:

 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 Obavijest o nadmetanju jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 27. prosinca 2019. godine.

 Datum slanja na objavu: 24. prosinca 2019.

 Broj objave u EOJN RH: 2019/S 0F2-0050547

 Evidencijski broj nabave: E-MV-7/2019

 Procijenjena vrijednost nabave:   450.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 20.1.2020. do 13:00 sati

 Detalje o objavi možete vidjeti:ovdje