Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2019

Računalna i mrežna oprema br.2

Predmet nabave:

Računalna i mrežna oprema br.2

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave „Računalna i mrežna oprema br.2. jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu Europske unije dana 4. srpnja 2019.

Datum slanja na objavu:               1. srpnja 2019.

Broj objave u EOJN RH:             2019/S 0F2-0025875

Broj objave u SL EU:                   2019/S 127-310094 

Evidencijski broj nabave:               E-MV-10/2019/R2

Procijenjena vrijednost nabave:   4.000.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda:                7.8.2019. do 13:00 sati