Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2019

Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom

Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 30. prosinca 2019.

Datum slanja na objavu:27. prosinca 2019.

Broj objave u EOJN RH: 2019/S+ 0F2-0050757

Evidencijski broj nabave: E-MV-14/2019

Procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 21.01.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje