HR

Komunalna oprema i vozila

KOMUNALNA OPREMA

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14), primarni spremnik označava sljedeće: posudu, kantu, kanistar, kontejner, bačvu, kutiju, vreću i drugi odgovarajući spremnik koji sprečava rasipanje, razlijevanje i/ili ispuštanje otpada u okoliš, a isti se popularno nazivaju komunalna oprema.

Svaki građanin je dužan odvajati otpad po vrsti i svojstvima, odnosno krenuti sa primarnom selekcijom u svome domu.

JLS je dužna omogućiti svakom građaninu vršenje primarne selekcije na način koji je sukladan Planu gospodarenja otpadom pojedine JLS, odnosno postavljanjem odgovarajućih posuda, kanti, kontejnera, vreća u/pred/pored stambenog objekta korisnika usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.
Kod JLS-a kod kojih građani žive u stambenim objektima visine do 2 etaže, dakle prigradska naselja i ruralne sredine, preporučljivo je postavljanje barem 1 kante za odvojene frakcije otpada, odnosno papir, staklo i plastiku, te još jedne kante za miješani komunalni otpad.

Kod JLS-a kod kojih građani žive u stambenim objektima višim od 2 etaže, dakle gradska naselja i gušće naseljenim ruralnim sredinama, preporučljivo je postavljanje zelenih otoka za odvojene frakcije otpada, sa kontejnerima za papir, staklo i plastiku, te barem još jednim kontejnerom za miješani komunalni otpad.
 
KOMUNALNA VOZILA

Sastavni element funkcioniranja sustava su komunalna vozila za prijevoz otpada sakupljenog od korisnika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na odgovarajuća mjesta odlaganja, odnosno obrade istog.

Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. Vozilo kojim se obavlja prikupljanje otpada može biti opremljeno opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.

Fond sufinancira nabavu komunalnih vozila opremljenih za obavljanje komunalnih poslova prikupljanja i odvoza otpada, koja mogu biti opremljena i sustavom za identifikaciju vozila u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi, ukoliko se taj sustav uvodi.