HR

KOMUNIKACIJSKA OPREMA

PREDMET:   KOMUNIKACIJSKA OPREMA
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena dana 12.11.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
 
Datum slanja na objavu:             12.11.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:             2021/S 0F2-0041405
 
Evidencijski broj nabave:             E-MV-21/2021
 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 990.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:             06.12.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje