HR

LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u dana 05.03.2021. Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu EU dana 21.10.2020.
 
Datum slanja na objavu: 02.03.2021.
 
Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0008827
Broj objave u SL EU:  2021/S 045-110646
 
Evidencijski broj nabave: E-VV-2/2021
 
Procijenjena vrijednost po grupama predmeta nabave:
          Grupa 1              7.981.400,00 kuna bez PDV-a
          Grupa 2              2.464.760,00 kuna bez PDV-a
          Grupa 3              3.480.000,00 kuna bez PDV-a
          UKUPNO:        13.926.160,00 kuna bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 07.04.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi  u EOJN RH možete vidjeti: ovdje .
Detalje o objavi  u SL EU možete vidjeti: ovdje .