HR

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) objavio je dana 27. studenog 2018. godine ograničeni pregovarački postupak poziva na dostavu projektnih prijedloga za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada. Jedini prihvatljivi prijavitelj je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ime 407 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes i ispunile uvjete za ovaj projekt.

Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok preostala sredstva osiguravaju jedinice lokalne samouprave i Fond. Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 370.631.802,09 HRK.

Dana 13. prosinca 2018. godine Fond je izvršio prijavu projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada preko sustava eFondovi, te je dana 08. siječnja 2019. godine ministar zaštite okoliša i energetike donio Odluku o financiranju za projektnog prijedloga „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“ (referentni broj: KK.06.3.1.09.0001). Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85,0000000%, odnosno maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda je 315.037.031,77 HRK.

Radi sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Fond je dana 14. veljače 2019. godine ishodio suglasnost Vlade Republike Hrvatske na Odluku Upravnog odbora Fonda radi sklapanja tripartitnog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Korisnika bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Isti dan 14. veljače 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. i objavljen otvoreni postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Nakon što se sklope odgovarajući ugovori o nabavi spremnika, te istekom roka od 30 kalendarskih dana, započeti će isporuka spremnika prema jedinicama lokalne samouprave, koja će trajati 150 kalendarskih dana.


INFORMACIJE O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

OPIS PROJEKTA:

Radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, transparentnosti postupaka i pojednostavljenja procedura, te doprinosa postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i recikliranja, uvažavajući načelo ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost javio se na ograničeni pregovarački postupak poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u ime 407 jedinica lokalne samouprave.

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti.

Fond je prethodno objavio Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada od 05. travnja 2018. godine, Izmjenu i dopunu Javnog poziva od 10. svibnja 2018. godine i 2. Izmjenu i dopunu Javnog poziva od 23. svibnja 2018. godine, prikupio podatke o vrsti i količini spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, te svim JLS koje su iskazale interes i udovoljile uvjetima Javnog poziva, ponudio sklapanje Ugovora o nabavi spremnika, kojim su regulirana međusobna prava i obveze ugovornih strana u svrhu nabave, financiranja i provedbe projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a sve radi postizanja ciljeva u gospodarenju otpadom propisanih zakonodavnim okvirom i uvjetima citiranog Ugovora. Sastavni dio Javnog poziva je dokument Metodologija izračuna potrebnog volumena spremnika (excel tablica) putem koje se unosom službenih podataka (HAOP, 2016) i drugih podataka izračunava ukupan potreban volumen spremnika za svaku vrstu otpada, te koji se dalje razrađuje prema volumenu spremnika sukladno planu gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave za koju se spremnici nabavljaju, a sve u cilju dostizanja ciljeva odvojenog prikupljanja otpada propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. godine („Narodne novine“ 3/2017). Tijekom provedbe ovog projekta bit će provedene i odgovarajuće aktivnosti informiranja, promoviranja i osiguravanja vidljivosti programa.  Sve informacije o dinamici i tijeku projekta će biti redovito objavljivane na web stranicama Fonda te će o njima, kao i o financiranju od strane Europskih strukturnih fondova, biti obaviješteni i mediji. To se osobito odnosi na lokalne medije, prilikom raznih događanja koja će biti upriličena na lokacijama diljem Hrvatske. Ujedno, bit će izrađeni promotivni materijali u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Ciljane skupine u ovom projektu su jedinice lokalne samouprave, koje provode svoje zakonske obveze i kojima se spremnici ustupaju i ostaju u njihovom vlasništvu za razdoblje nakon završetka projekta (minimalno 5 godina) te korisnici javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, kojima će se spremnici predati na daljnje korištenje.

Nabavom spremnika koji se financiraju iz sredstava OPKK putem Fonda, osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost projekta 370.631.802,09 kn; iznos koji sufinancira EU 315.037.031,77 kn.

RAZDOBLJE PROVEDBE: Početak razdoblja provedbe projekta: 08.01.2019.; kraj razdoblja provedbe projekta: 14.02.2022.

KONTAKT: [email protected]