HR

Nabava vozila za Posredničko tijelo – samostalnu službu

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Postupak nabave: Nabava vozila za Posredničko tijelo -samostalnu službu

Sukladno navedenom, dana 28. veljače 2018. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora
  • Troškovnik

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno do 7. ožujka 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH

Evidencijski broj nabave:   E-VV-1/2018

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave iz plana nabave za 2018.: 1.860.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost javne nabave u konkretnom postupku iz plana nabave za 2018: 160.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GS (OBJAVA)- opći dio - Nabava vozila za PT2- 2018
  • Troškovnik
 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS - Nabava vozila za PT2- 2018
 
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GS (OBJAVA)- opći dio - Nabava vozila za PT2- 2018
 
Obrazac 2. Troškovnik - Nabava vozila 2018