HR

Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak (II. Prethodno savjetovanje)

Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak (II. Prethodno savjetovanje)

KLASA: 406-07/19-03/5

URBROJ: 563-10/83-20-11

Zagreb, 10. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

10 000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80

MB: 1781286, OIB: 85828625994

broj telefona: 01/ 5391 800, broj telefaksa: 01/ 5391 810

 

II. PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI ZA PROJEKT SUFINANCIRAN IZ FONDOVA EU:

NADZOR NAD PROJEKTIRANJEM I IZVOĐENJEM RADOVA SANACIJE JAME SOVJAK

10. siječnja 2020.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Naručitelj je dana 08. ožujka 2019. godine objavio dokumentaciju o nabavi prvi put na prethodno savjetovanje, koje je trajalo zaključno do 17. ožujka 2019. godine.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskima subjektima objavljeno je na EOJN RH dana 17.05.2019. g. i na internetskoj stranici Fonda http://www.fzoeu.hr/ dana 17.05.2019. g.

Slijedom navedenog, a s obzirom na protek vremena, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao naručitelj dana 10. siječnja 2020. godine ponovno šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dokumentaciju o nabavi koja sadrži podatke o postupku nabave:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • troškovnik (lista cijena)

 i objavljuje poziv na II. Prethodno savjetovanje.

Tijekom trajanja II. Prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na elektroničku adresu [email protected] dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, i to zaključno sa danom 20. siječnja 2020. godine. Nakon tog datuma neće biti moguće sudjelovanje u prethodnom savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 12.845.520,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

Dokumentacija o nabavi se sastoji od :

  • Knjiga 1         Upute Ponuditeljima
  • Knjiga 2         Ugovorna dokumentacija
  • Knjiga 3         Projektni zadatak
  • Knjiga 4         Troškovnik
  • Knjiga 5         Podloge (Prilozi 1 - 9)
 
Knjiga 1_nadzor _Sovjak_rev 5c_23.12.2019_čistopis
 
Knjiga 2_nadzor_Sovjak_rev 5c_18.12.2019_čistopis
 
Knjiga 3_nadzor_Sovjak_rev 5c_18.12.2019_čistopis
 
Knjiga 4_nadzor_Sovjak_rev 5c_18.12.2019
 
Knjiga 4_nadzor_Sovjak_rev 5c_18.12.2019_čistopis
 
Knjiga 5_nadzor_Sovjak_rev 5c_18.12.2019_čistopis
 
Prilog 1 Idejni projekt
 
Prilog 2 Lokacijska dozvola
 
Prilog 3_1 SUO_dio 1
 
Prilog 3_2 SUO dio 2
 
Prilog 4 _sazetak SI
 
Prilog 5_01 istrazni_radovi_Izvjesce
 
Prilog 5_02_1 Elaborat_istrazni_radovi_2015
 
Prilog 5_02_2 Elaborat_istrazni_radovi_2015
 
Prilog 5_03_Istrazni radovi 1998
 
Prilog 5_04 _Sanacijski program Cistoca 2011
 
Prilog 5_05 hidrogeološka studija 2002
 
Prilog 5_06 Program sanacije Jama Sovjak 2007
 
Prilog 6_VIK prikljucenje 2018
 
Prilog 7 potreba okolisne_odgovor MZOE
 
Prilog 8_Opcina Viskovo_suglasnost IP
 
Prilog 9 MZOE mjerenje H2S 2018
 
Izvješće o II. prethodnom savjetovanju - nadzor Sovjak 2019