HR

Naftni derivat - Dizelsko gorivo

Predmet nabave:

 Naftni derivat (dizelsko gorivo)

 U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 08. studenog 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu Naftni derivat- Dizelsko gorivo.

Evidencijski broj nabave:   E-MV-2/2018

 Broj objave: 2018/S 0F2-0031132

Rok za dostavu ponuda je 28.11.2018. do 13:00 sati