HR

Naftni derivati


Naftni derivati
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u dana 23.04.2021. Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
 
Datum slanja na objavu:                22.04.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:             2021/S 0F2-0015992
 
Evidencijski broj nabave:               E-MV-4/2021

 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 600.000,00 kn bez PDV-a

 
300.000,00 kuna bez PDV-a za 1. godinu
300.000,00 kuna bez PDV-a za 2. godinu
600.000,00 kuna bez PDV-a- ukupno za 2 godine
 

Rok za dostavu ponuda:               14.05.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje