HR

Najam vozila putem operativnog leasinga

PREDMET NABAVE: Najma vozila putem operativnog leasingaObavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u dana 30.06.2021. Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike.

 
Datum slanja na objavu:             29.06.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:           2021/S 0F2-0024089
 
Evidencijski broj nabave:             E-MV-5/2021
 
Procijenjena predmeta nabave: 300.000,00 kn bez PDV-a
 
 
Rok za dostavu ponuda:             23.07.2021. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje