HR

Naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima

Pravilnikom o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/2023) propisuju se postupci i ciljevi gospodarenja s otpadnim baterijama i akumulatorima, uvjeti gospodarenja s otpadnim baterijama i akumulatorima, zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, obveze vođenja evidencija i dostave izvješća, zahtjevi u pogledu baterija i akumulatora koji su proizvod, način i uvjeti označavanja baterija i akumulatora te ambalaže, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, vrste proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada i način obveznog postupanja proizvođača proizvoda i posjednika otpada, te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima a sve u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

Proizvođač baterija ili akumulatora  je pravna ili fizička osoba - obrtnik, koji na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi i prva je osoba koja stavlja bateriju ili akumulator, uključujući i one koje se nalaze u uređajima i vozilima, na tržište na teritoriju Republike Hrvatske, neovisno o načinu prodaje.

Naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima je naknada gospodarenja posebnom kategorijom otpada koju je dužan plaćati proizvođač i koja služi za financiranje troškova sustava sakupljanja i obrade otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora kojim upravlja Fond.

Za prijenosne baterije i akumulatore stavljene na tržište na teritoriju Republike Hrvatske koji se nalaze u uređajima ili vozilima, naknada gospodarenja se plaća sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadnim vozilima i gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom.


Detaljnije informacije o obvezama proizvođača baterija i akumulatora i otpadnih baterija i akumulatora možete pronaći ovdje ( prosinac 2015.).(u izradi)

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Proizvođači/uvoznici/unosnici baterija i akumulatora kao posebnog proizvoda dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:

Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima 2020.

Pregled propisanih obrazaca za sve naknade

Obrazac OBA1 - prijava uvoza/unosa/proizvodnje/izvoza/iznosa od 01.10.2015.

Obrazac OBA1 -  od 02.11.2023.

Uputa o načinu obračuna naknade gospodarenja otpadom za količinu ee opreme, vozila i sastavnih dijelova vozila, prijenosnih baterija i akumulatora, guma i ulja stavljenih na tržište, do početka rada Registra proizvođača s proširenom odgovornosti