HR

Naknada na opterećivanje okoliša otpadom

Pod naknadama na opterećivanje okoliša otpadom razumijevaju se naknada na komunalni otpad i/ili neopasni tehnološki otpad i naknada na opasni otpad.

Obveznici plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom su pravne i fizičke osobe koje odlažu neopasni industrijski otpad na odlagališta i pravne i fizičke osobe koje svojom djelatnošću proizvode opasni otpad.

Naknada na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad


Naknada na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad izračunava se i plaća prema količini odloženog otpada na odlagalište.

Obveznici plaćanja naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad su pravne i fizičke osobe koje odlažu komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad na odlagališta.

Naknadu na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad plaćaju obveznici plaćanja naknade na temelju rješenja Fonda, a jedinična naknada za jednu tonu odloženog komunalnog i/ili neopasnog tehnološkog otpada iznosi 12,00 kuna.
Iznos naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad izračunava se prema izrazu: N=N1 x O, u kojem je:

N – iznos naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad u kunama,
N1 – naknada za jednu tonu odloženoga komunalnog i/ili neopasnoga tehnološkog otpada (jedinična naknada),
O – količina odloženoga komunalnog i/ili neopasnoga tehnološkog otpada u kalendarskoj godini.

Način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad, kao i jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje naknade na komunalni i/ili neopasni tehnološki otpad uređeni su Pravilnikom o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04) te Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04).
 


Naknada na opasni otpad


Naknada na opasni otpad izračunava se i plaća prema količini proizvedenog, a neobrađenog ili neizvezenog opasnog otpada te prema karakteristikama otpada.

Obveznici plaćanja naknade na opasni otpad su pravne i fizičke osobe koje svojom djelatnošću proizvode opasni otpad.

Naknadu na opasni otpad plaćaju obveznici plaćanja naknade na temelju rješenja Fonda, a jedinična naknada za jednu tonu proizvedenog, a neobrađenog ili neizvezenog opasnog otpada iznosi 100,00 kuna.
Iznos naknade na opasni otpad izračunava se prema izrazu: N = N1 x P x kk, u kojem je:

N – iznos naknade na opasni otpad u kunama,
N1 – naknada za jednu tonu proizvedenog, a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada (jedinična naknada),
P – količina proizvedenog, a neobrađenog ili neizvezenoga opasnog otpada u kalendarskoj godini,
kk – korektivni koeficijent ovisan o karakteristikama opasnog otpada.

Način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknade na opasni otpad, kao i jedinične naknade, korektivni koeficijenti i pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje naknade na opasni otpad uređeni su Pravilnikom o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04) te Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04).