HR

Naknada za ambalažu i ambalažni otpad

Pravilnikom  o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/2023) propisano je da proizvođači/uvoznici/ unosnici prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalažu na tržište Republike Hrvatske, uplaćuju Fondu naknade i to:
  • naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom u svrhu pokrivanja troškova skupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond
  • povratnu naknadu koju plaćaju kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade.
Od 23.11.2023. godine, prijava i obračun povratne naknade odnosi se na ambalažu od STAKLA, PET, FE i AL volumena većeg ili jednakog 0,2 l i volumena jednakog ili manjeg od 3 l.

Do uspostave rada "Registra proizvođača s proširenom odgovornosti", proizvođači ili ovlašteni predstavnici obvezni su od 23.11.2023. godine, dostavljati Fondu podatke o vrsti i količini ambalaže ("Obrazac AO10- Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže",  "Obrazac AO3 - Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže stavljene na područje Republike Hrvatske") i podatke o količini plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu iz Popisa E, Dodatka III. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) stavljenih na tržište Republike Hrvatske, na obrascima "Izvješće o vrsti i količini jednokratnih plastičnih proizvoda" i "Izvješće proizvođača duhanskih proizvoda s filtrom i filtra", do 10. u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje.

Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu ambalažu obvezan je plaćati naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom na količinu novonabavljene povratne ambalaže umanjenu za količinu koju proizvođač kao svoj proizvodni otpad preda obrađivaču, što dokazuje pratećim listom. Obrazac AO3 - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže


Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 7/2020)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15)
Uredba o izmjeni uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 140/20)
Izvješće proizvođača/uvoznika o ambalaži stavljenoj/uvezenoj na tržište u RH

Temeljem članka 77. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (Narodne novine br. 137/23),  zamjenjuju se Obrazac AO10 i Obrazac AO3 iz Priloga I. i II.  Upute svim dionicima sustava gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu o načinu i rokovima dostave podataka za obračun naknade gospodarenja otpadom i povratne naknade ( Klasa: 351-01/23-04/4, ur.br: 563-06-3/45-24-1 od 31.siječnja 2024.  godine), novim obrascima, Obrazac AOJ i  Obrazac AOP, za dostavu podataka  o količini i vrsti ambalaže i otpadne ambalaže, stavljenih na tržište Republike Hrvatske od 01. travnja 2024. godine:

•     Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže - Obrazac AOJ
•     Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže - Obrazac AOPZa razdoblje uvoza/unosa/proizvodnje od 23.11.2023. godine Za razdoblje uvoza/unosa/proizvodnje od 1.1.2021. godine
  • Obrazac AO3  - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
  • Obrazac AO10 - izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže (tamna polja se ne popunjavaju)

Za razdoblje uvoza/unosa/proizvodnje od 20.08.2015. do 31.12.2020. godine
  • Obrazac AO3  - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
  • Obrazac AO10 - izvješće o vrsti jednokratne ambalaže

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]