HR

Naknada za ambalažu i ambalažni otpad

Pravilnikom  o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/2023) propisano je da proizvođači/uvoznici/ unosnici prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalažu na tržište Republike Hrvatske, uplaćuju Fondu naknade i to:
  • naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom u svrhu pokrivanja troškova skupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond
  • povratnu naknadu koju plaćaju kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade.
Od 23.11.2023. godine, prijava i obračun povratne naknade odnosi se na ambalažu od STAKLA, PET, FE i AL volumena većeg ili jednakog 0,2 l i volumena jednakog ili manjeg od 3 l.

Do uspostave rada "Registra proizvođača s proširenom odgovornosti", proizvođači ili ovlašteni predstavnici obvezni su od 23.11.2023. godine, dostavljati Fondu podatke o vrsti i količini ambalaže ("Obrazac AO10- Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže",  "Obrazac AO3 - Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže stavljene na područje Republike Hrvatske") i podatke o količini plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu iz Popisa E, Dodatka III. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) stavljenih na tržište Republike Hrvatske, na obrascima "Izvješće o vrsti i količini jednokratnih plastičnih proizvoda" i "Izvješće proizvođača duhanskih proizvoda s filtrom i filtra", do 10. u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje. 


Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 7/2020)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15)
Uredba o izmjeni uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 140/20)
Izvješće proizvođača/uvoznika o ambalaži stavljenoj/uvezenoj na tržište u RH

Za razdoblje uvoza/unosa/proizvodnje od 23.11.2023. godine Za razdoblje uvoza/unosa/proizvodnje od 1.1.2021. godine
  • Obrazac AO3  - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
  • Obrazac AO10 - izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže (tamna polja se ne popunjavaju)

Za razdoblje uvoza/unosa/proizvodnje od 20.08.2015. do 31.12.2020. godine
  • Obrazac AO3  - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
  • Obrazac AO10 - izvješće o vrsti jednokratne ambalaže

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]