HR

Naknada za gospodarenje s otpadnim gumama

Pravilnikom o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/2023) propisuju se postupci i ciljevi gospodarenja otpadnim gumama, uvjeti gospodarenja otpadnim gumama, vrste otpadnih guma koje se moraju sakupljati odvojeno, način obrade otpadnih guma, zahtjevi u pogledu sakupljanja i skladištenja otpadnih guma, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih guma, obveza vođenja evidencija, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača guma i proizvoda koji sadrže gume, popis guma i proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada, način obveznog postupanja proizvođača guma i posjednika otpadnih guma te druga pitanja u svezi guma i otpadnih guma u svrhu sprječavanja nastajanja i odlaganja otpadnih guma na odlagališta otpada, odnosno poticanja njihovog sakupljanja, ponovne uporabe, recikliranja i drugih postupaka njihove oporabe sukladno Zakonu, radi postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

Sukladno citiranom Pravilniku, naknada gospodarenja otpadnim gumama je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve vrste novih ili rabljenih guma, te gumenih gusjenica koje se u kućanstvu ili u registriranoj osobi koriste za prijevoz i prijenos tvari, predmeta i osoba, uključujući obavljanje radova, te na otpadne gume od tih proizvoda.

Kategorije proizvoda čije gume su obuhvaćene ovim Pravilnikom su: osobna i pripadajuća priključna vozila, manja teretna i putnička te priključna vozila, teretna i putnička te priključna vozila, viljuškari, radni strojevi, traktori, kolica, bicikli, motocikli te zrakoplovi. U Prilogu II. Pravilnika nalazi se necjeloviti popis proizvoda obuhvaćenih kategorijama.

 

Proizvođači/uvoznici/unosnici guma i/ili proizvoda čiji su sastavni dio gume dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:

Za razdoblje uvoz/unosa/proizvodnje guma od 01.01.2017. godine na obrascu IPG:  

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]