HR

Naknade

Naknada gospodarenja otpadnim gumama je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond.
 
Proizvođač je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja neovisno o načinu prodaje proizvodi i/ili uvozi i stavlja gume na tržište na području Republike Hrvatske. Osoba koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici EU, a gume stavlja na tržište na području Republike Hrvatske, čije je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj sukladno posebnom propisu, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se proizvođačem i dužna je imenovati osobu u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača sukladno odredbama ovog Pravilnika.
 
Proizvođač je obvezan ispuniti propisane ciljeve u gospodarenju otpadnim gumama razmjerno količini guma koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda.
 
Fond primitkom uplate naknade gospodarenja preuzima obvezu ispunjavanja propisanih ciljeva za proizvođača koji je uplatio naknadu.
 
Iznosi naknada koje Fond isplaćuje sakupljačima i obrađivačima otpadnih guma propisani su Odlukom o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama („Narodne novine“ broj  40/15 i 57/20).

Sakupljač otpadnih guma ima pravo na naknadu:

  • Za preuzete količine 350 kn/t (46,45 €/t)
  • Za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar 70,00kn/t  (9,29 €/t) za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe naknada ovisi o udaljenosti od privremenog skladišta do skladišta oporabitelja i iznosi 1,00 kn (0,13 €) po toni i prijeđenom kilometru.


Obrađivač otpadnih guma ima pravo na naknadu:

  • Recikliranje 600 kn/t (79,63 €/t)
  • Energetske svrhe 100 kn/t (13,27 €/t)