HR

Naknade

Naknade gospodarenja prijenosnim baterijama i akumulatorima plaćaju uvoznici i/ili proizvođači prijenosnih baterija i akumulatora prilikom stavljanja istih na tržište.

Naknadom koja je uplaćena u FZOEU pokrivaju se troškovi sakupljanja, obrade i recikliranja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora te troškovi informiranja javnosti o sakupljanju, obradi i recikliranju svih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

Naknada sakupljaču za sakupljene količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora s uključenim PDV-om iznosi:

  • 1,59 €/kg (za količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koje su predane obrađivaču)


Naknada oporabitelju za obradu i/ili recikliranje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora s uključenim PDV-om iznosi:

  • 1,00 €/kg


Naknada oporabitelju za pokrivanje troškova izvoza otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koje se ne mogu obraditi i/ili reciklirati u Republici Hrvatskoj s uključenim PDV-om iznosi: 

  • 1,00 €/kg