HR

Naknade

Naknade gospodarenja prijenosnim baterijama i akumulatorima plaćaju uvoznici i/ili proizvođači prijenosnih baterija i akumulatora prilikom stavljanja istih na tržište.

Naknadom koja je uplaćena u FZOEU pokrivaju se troškovi sakupljanja, obrade i recikliranja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora te troškovi informiranja javnosti o sakupljanju, obradi i recikliranju svih otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora.

Naknada sakupljaču za sakupljene količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, uključivo PDV, iznosi:

  • 12,00 kn/kg (1,59 €/kg) (za količine otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koje su predane obrađivaču)


Naknada oporabitelju za obradu i/ili recikliranje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, uključivo PDV, iznosi:

  • 7,50 kn/kg (1,00 €/kg)


Naknada oporabitelju za pokrivanje troškova izvoza otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora koje se ne mogu obraditi i/ili reciklirati u Republici Hrvatskoj, uključivo PDV, iznosi: 

  • 7,50 kn/kg (1,00 €/kg)