HR

Naknade temeljem Zakona o gospodarenju otpadom

Europa je kontinent najsiromašniji sirovinama koje su osnova za gospodarski razvoj. Zbog toga što su ograničene, one su i skupe, ali su istovremeno dostupne u otpadu kojeg svi proizvodimo. Gospodarenjem otpadom se smanjuju troškovi za sirovine, štedi energija, zdravije živi  te se osigurava bolja budućnost. Sukladno tome, na razini Europe su postavljeni jasni ciljevi kako bi sve države članice zajedno djelovale u istom smjeru i postigle sinergijski učinak.

U skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/2021, NN 142/2023) proizvođač proizvoda od kojeg nastaje otpad, odnosno proizvođač otpada snosi troškove gospodarenja tim otpadom. Pritom se uvažavaju načela zaštite okoliša propisana zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito načelo "onečišćivač plaća", sukladno kojem proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad.

U Hrvatskoj je također uspostavljen i sustav za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
 

JESAM LI JA / MOJE PODUZEĆE OBVEZNIK PLAĆANJA?


U smislu ovog Zakona, proizvođač proizvoda predstavlja pravnu ili fizičku osobu - obrtnika, koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište proizvode i/ili uređaje i/ili opremu. Pod pojmom proizvođača misli se na unosnika iz zemalja EU, uvoznika iz trećih zemalja i proizvođača u RH. Stavljanje na tržište predstavlja uvoz/unos proizvoda na područje RH odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u RH.

Obveznik plaćanja dužan je prijaviti navedene aktivnosti odnosno količinu proizvoda i/ili opreme te za isto dobiva Rješenje, kojim se određuje visina naknade koju je dužan podmiriti.

Obveza prijave i plaćanje naknade nastaje:
  • prilikom uvoza iz trećih zemalja - osnova za prijavu je datum carinske deklaracije - MRN (bez obzira je li proizvod, uređaj ili oprema unesen za vlastite potrebe ili daljnju prodaju); 
  • prilikom unosa iz zemalja EU - osnova za prijavu je datum računa (bez obzira je li proizvod, uređaj ili oprema unesen za vlastite potrebe ili daljnju prodaju);
  • prilikom prodaje na području RH - osnova za prijavu je datum ispostavljenog računa.

Do uspostave Registra, obveznik plaćanja se prijavljuje u bazu Fonda samom dostavom propisanog obrasca, sukladno propisima za pojedine naknade. U slučaju uvoza/unosa/prodaje pića u sustavu povratne naknade (PET, staklo, limenka FE, limenka AL volumena 0,2l) potrebno je prije prvog stavljanja na tržište popuniti i dostaviti Fondu Prilog XII.

Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima koji se Fondu dostavljaju mjesečno, kvartalno ili godišnje, ovisno kako je definirano provedbenim propisom. Obrazac je potrebno dostaviti i u slučaju kada u  obračunskom razdoblju nije bilo stavljanja na tržište.

Ovjereni obrasci se mogu dostaviti elektronički, putem e-maila na [email protected], a moguće ih je dostaviti i fizički ili putem pošte, na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb.

Kontakt za sve upite[email protected] 

Telefonski kontakt za upite: 01/ 6459 759


Što kada se proizvodi izvoze?

Proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/proizvodnje platio naknadu Fondu, ima pravo na povrat naknade u slučaju izvoza proizvoda. Za sve naknade gospodarenja je za ostvarivanje prava na povrat potrebno dostaviti popunjeni propisani obrazac te uz njega priložiti i obaveznu dokaznu dokumentaciju: račun (ako je riječ o iznosu) ili carinsku deklaraciju MRN (ako je riječ o izvozu) te ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi podatke potrebne za obradu predmeta (ovjerenu specifikaciju  i druga dokumentacija). Napominjemo kako je za neke naknade jasno propisan rok za dostavu zahtjeva za povrat te je potrebno voditi računa o istom.