HR

Naknade temeljem Zakona o zaštiti zraka

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 127/19) i Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) provodi se postupno smanjivanje i ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj u Republici Hrvatskoj i to nadzorom potrošnje tih tvari, zabranom korištenja proizvoda koje te tvari sadrže ili o njima ovise, smanjivanjem propuštanja iz proizvoda, prikupljanjem i uništavanjem tih tvari te drugim mjerama koje na troškovno učinkovit način pridonose zaštiti ozonskog sloja.

Fluorirani staklenički plinovi se koriste kao zamjena za tvari koje oštećuju ozonski sloj, a zbog njihovog potencijala globalnog zatopljenja provode se mjere kako bi se smanjile emisije tih plinova i na taj način ublažile klimatske promjene.
 

Naknada za uništavanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova


Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14) propisuje se postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visina naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise te način izvješćivanja o tim tvarima.

Poduzetnik koji uvozi/unosi kontrolirane i/ili fluorirane stakleničke plinove u svrhu stavljanja na tržište Republike Hrvatske  ili za svoje potrebe, dužan je uplatiti naknadu za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari.

Obveza plaćanja naknade nastaje u trenutku uvoza/unosa kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u svrhu stavljanja na tržište ili za vlastite potrebe na temelju rješenja koje donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem podataka koje Fondu dostavlja Agencija za zaštitu okoliša.