Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Naknade temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Naknade onečišćivača okoliša

Pod naknadama onečišćivača okoliša razumijevaju se naknade na emisije u okoliš te posebna godišnja naknada na emisije stakleničkih plinova.