Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Naknade

Naknade temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Naknade onečišćivača okoliša

Naknade na emisije u okoliš

Naknade na emisije u okoliš obuhvaćaju naknadu na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (CO2), naknadu na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (SO2) i naknadu na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NO2). Obveznici plaćanja naknada su pravne i fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije CO2, SO2 i NO2.