Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Naknade temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Naknada za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Naknada za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada još nije uvedena s obzirom da provedbeni propis kojim se između ostalog propisuje način izračuna naknade za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama još nije donesen.