HR

O Fondu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osnovan je na temelju odredbi članka 60. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (NN 82/94 i 128/99) i članka 11. Zakona o energiji (NN 68/01). Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je u "Narodnim novinama" br. 107/03), a primjenjuje se od 01. siječnja 2004. godine.

Prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša Fond se osniva radi osiguranja dodatnih sredstava za financiranje projekata, programa i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša.

Prema odredbama Zakona o energiji Fond se osniva s ciljem sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajući u vidu postizanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije.

Prema odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Fond je osnovan radi financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Fond je osnovan kao izvanproračunski Fond u svojstvu pravne osobe i s javnim ovlastima utvrđenim Zakonom. Javne ovlasti odnose se na donošenje upravnih akata u svezi plaćanja naknada i posebne naknade, vođenje očevidnika obveznika plaćanja, propisivanje uvjeta koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda i uvjeta za dodjeljivanje sredstava.

Na poslovanje Fonda primjenjuju se, pored odredbi Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odredbe Zakona o proračunu, Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku.

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada.

Fond upravlja i raspolaže sredstvima za poslove i namjene utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Fonda.
 

VIZIJA

Vizija Fonda je podrška održivom razvoju RH uz ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, provedbom mjera smanjenja emisija stakleničkih plinova u djelatnostima od energetike, zbrinjavanja otpada i kružnog gospodarstva, industrije i novih tehnologija, očuvanja bioraznolikosti i održivog, učinkovitog korištenja resursa, a sve u svrhu zaštite i unapređenja okoliša.

 


MISIJA

Fond je odgovoran za kontinuirano osiguravanje izvanproračunskih sredstava iz izvora utvrđenih nacionalnim zakonodavnim okvirom, fondova i programa EU, kao i iz drugih izvora te njihovo namjensko korištenje za financiranje programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti kao i za organizaciju sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, a sve sa svrhom izgradnje ekološki održivog društva temeljenog na niskougljičnom razvoju.