Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

O Fondu

Upravni odbor

Tijela Fonda koja njime upravljaju su Upravni odbor i direktor Fonda. Upravni odbor upravlja Fondom u skladu s odredbama Zakona o Fondu, statuta Fonda i drugih općih akata Fonda te drugih zakona i propisa.

Djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti te način rada Upravnog odbora utvrđuju se Statutom Fonda.
Upravni odbor ima predsjednika i šest članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske u Upravni odbor imenuje:

 • dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša,
 • jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove energetike,
 • jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove financija,
 • jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore,
 • jednog predstavnika Hrvatskog sabora
 • jednog predstavnika iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 14. siječnja 2021. imenovani su sljedeći članovi Upravnog odbora:

 • MARIO ŠILJEG, predsjednik Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša)
 • ANJA BAGARIĆ, članica (predstavnikca ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša),
 • MARKO MARKIĆ, član (predstavnik ministarstva nadležnog za poslove energetike),
 • INES ŠPIRIĆ, članica (predstavnica ministarstva nadležnog za poslove financija),
 • JOSIP BORIĆ, član (predstavnik Hrvatskog sabora), 
 • LUKA BURILOVIĆ, član (predstavnik Hrvatske gospodarske komore) te
 • NEVEN VOĆA, član (predstavnik iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša).