HR

OBAVIJEST o oznakama vidljivosti i dodatnim oznakama na spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada

28.05.2021.

OBAVIJEST jedinicama lokalne samouprave koje sudjeluju u postupku nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada - postavljanje dodatnih oznaka na spremnike i oznake vidljvosti na dodatno nabavljenim spremnicima

Nastavno na upite jedinica lokalne samouprave, ovim putem dostavljamo informaciju o mogućnostima korištenja i postavljanja posebnih oznaka, obavijesti, logotipa i drugih oblika informacija na spremnike.

Jedinica lokalne samouprave može na spremnik postaviti gore navedene oznake u formi naljepnice, uz napomenu kako takve oznake moraju biti sadržajno vezane za odvojeno prikupljanje otpada te je poželjno da se iste postave na bočne strane ili na poklopac spremnika.

Postavljanje dodatnih oznaka mora biti usklađeno sa točkom 4.1. iz Upute za korisnike sredstava - Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za  regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF)  i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. : (3) Logotipi korisnika i ostalih subjekata koji su na bilo koji način povezani uz provedbu projekta mogu se koristiti, ali na način koji neće kompromitirati i umanjiti vidljivost osnovnih elemenata vidljivosti glede smještaja i veličine.
 
Ako se ukaže potreba za zamjenom postojećeg spremnika zbog oštećenja ili otuđenja, nužno je da nabavljeni zamjenski spremnik, uz ostale karakteristike, ima i jednaka obilježja vidljivosti. Ako ne postoji mogućnost nabave spremnika sa otiskom, treba koristiti naljepnicu čiju je pripremu za tisak osigurao FZOEU i koju možete preuzeti u nastavku. Naljepnice je potrebno otisnuti na transparentnu samoljepljivu naljepnicu namijenjenu vanjskoj uporabi sa slovima u odgovarajućoj boji (bijeli otisak za zeleni, plavi, smeđi spremnik, plavi otisak za žuti spremnik). Boje su označene kao spot PANTONE.


PRIPREMA ZA NALJEPNICE ZA KONTEJNERE I ZVONA:

PLAVI, SMEĐI, ZELENI: DIMENZIJA 152x267 
PLAVI, SMEĐI, ZELENI: DIMENZIJA 240x421

ŽUTI: DIMENZIJA 152x267 
ŽUTI: DIMENZIJA 152x267 

PRIPREMA ZA NALJEPNICE ZA KANTE:

PLAVA, SMEĐA, ZELENA: DIMENZIJA 200x240
ŽUTA: DIMENZIJA  200x240


Za sva pitanja vezana za pripremu za tisak ili druge elemente vidljivosti možete nas kontaktirati na [email protected].