HR

Obavijest o usklađivanju poslovanja Fonda s euro valutom

12.01.2023.

S obzirom da je 01.siječnja 2023. godine euro postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, ovim putem želimo skrenuti pozornost na sve ključne promjene koje će se, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) primjenjivati u poslovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:
 
 1. Ugovori/narudžbenice od 01. siječnja 2023. godine
 • Od 01. siječnja 2023. važeće ugovore/narudžbenice nije potrebno mijenjati odnosno sklapati/izdavati nove
  • Sukladno načelu neprekidnosti pravnih instrumenata, postupak uvođenja eura ne utječe na valjanost pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna te su postojeći ugovori s iznosima u kuni nakon 01. siječnja 2023. i dalje važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima danom uvođenja eura kao službene valute, smatrat će se novčanim iskazima u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.
 •  
 • Novi ugovori/narudžbenice koji se sklapaju/izdaju od 01. siječnja 2023. godine iskazivat će se u euru
  • Svi pravni instrumenti, uključujući i ugovore koji se sklapaju nakon 01. siječnja 2023. bit će sastavljeni odnosno iskazani u euru kao službenoj valuti u Republici Hrvatskoj.
 •  
 • Popratni obrasci javnih poziva i natječaja za korisnike sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • Na internetskim stranicama Fonda dostupni su obrasci u euro valuti. Novčani iskazi vrijednosti koji se navode u obrascima temeljem ugovora sklopljenih prije 01. siječnja 2023. godine danom uvođenja eura kao službene valute potrebno je iskazati u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.
 
 1. Početna stanja na računima u glavnoj knjizi i analitičkim evidencijama na dan 01. siječnja 2023. godine
 • Početna stanja na računima u glavnoj knjizi i analitičkim evidencijama na dan 01.01.2023. biti će izražena u eurima, a izračunat će se konverzijom iznosa zaključnih stanja računa na dan 31.12.2022. prema fiksnom tečaju konverzije i pravilima za preračunavanje i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura.

 Knjigovodstvene isprave
 • Knjigovodstvene isprave s datumom izdavanja i zaprimanja  prije i na 31. prosinca 2022.
  • Knjigovodstvene isprave (izlazni i ulazni računi, rješenja, uplatnice i isplatnice, putni nalozi, obračunske isprave, nalozi za isplatu, privremene i obračunske situacije i drugo) s datumom izdavanja prije i na 31.12.2022. i zaprimljene na knjiženje do 31.12.2022., knjiže se i unose u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama
 •  
 • Knjigovodstvene isprave s datumom izdavanja prije i na 31. prosinca 2022., a zaprimljene u razdoblju od 01. siječnja 2023. godine do zaključnih knjiženja za 2022. godinu
  • Knjigovodstvene isprave (izlazni i ulazni računi, rješenja, uplatnice i isplatnice, putni nalozi, obračunske isprave, nalozi za isplatu, privremene i obračunske situacije i drugo) s datumom izdavanja prije i na 31.12.2022. i zaprimljene na knjiženje u razdoblju od 01.01.2023. do zaključnih knjiženja za 2022., knjiže se i unose u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.
 •  
 • Knjigovodstvene isprave s datumom izdavanja i zaprimanja 01.siječnja 2023. godine pa nadalje
  • Knjigovodstvene isprave (izlazni i ulazni računi, rješenja, uplatnice i isplatnice, putni nalozi, obračunske isprave, nalozi za isplatu, privremene i obračunske situacije i drugo) s datumom izdavanja i zaprimanja 01.siječnja 2023. godine pa nadalje, knjiže se i unose u poslovne knjige za 2023. godinu u eurima.
 •  
 • Knjigovodstvene isprave s datumom izdavanja do 31.12.2022., zaprimljene na knjiženje nakon zaključnih knjiženja za 2022.
  • Knjigovodstvene isprave (izlazni i ulazni računi, rješenja, uplatnice i isplatnice, putni nalozi, obračunske isprave, nalozi za isplatu, privremene i obračunske situacije i drugo) s datumom izdavanja do 31.12.2022., a zaprimljene na knjiženje nakon zaključnih knjiženja za 2022., odnosno nakon što je zatvorena poslovna godina 2022. knjiže se i unose u poslovne knjige za 2023. godinu u eurima. Iznosi u kunama na tim knjigovodstvenim ispravama preračunati će se  u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i po pravilima preračunavanja i zatim knjižiti u poslovne knjige za 2023. godinu u eurima.
 •  
 • Knjigovodstvene isprave – izlazni računi, opomene na zakašnjela plaćanja, obračuni kamata
  • Potraživanja po izlaznim računima/rješenjima, izdanim opomenama na zakašnjela plaćanja, obračunatim kamatama i slično koji imaju datum izdavanja do 31.12.2022. knjiže se i unose u poslovne knjige za 2022. u kunama. Zaključna stanja potraživanja na dan 31.12.2022. preračunavaju se iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i prenose kao početno stanje na dan 01.01.2023. u eurima.
  • Potraživanja po izlaznim računima/rješenjima, izdanim opomenama na zakašnjela plaćanja, obračunatim kamatama i slično koji imaju datum izdavanja od 01.01.2023. godine knjiže se i unose u poslovne knjige za 2023. u eurima.
  • Obveznici plaćanja računa/rješenja, opomena na zakašnjela plaćanja, obračunatih kamata i slično izdanih u kunama prije razdoblja dvojnog iskazivanja, dužni su u slučaju da plaćaju obvezu od 01.01.2023. godine pa nadalje istu platiti u eurima tako da iznose u kunama preračunaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.
 
   3. Postupci javne nabave započeti 2022. godine, rok za dostavu ponuda u 2023. godini
 
 • U postupcima javne nabave koji započinju u 2022. godini, a rok za dostavu ponuda je u 2023. godini, procijenjena vrijednost nabave izražava se u kunama. Kao valuta ponude odabire se euro, s obzirom da se valuta prenosi u ponudbeni list. Podaci koji sadržavaju financijsku vrijednost kao što su uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine, uvjeti tehničke i stručne sposobnosti (reference) i njihove minimalne razine, izražavaju se u kunama. U dokumentaciji o nabavi potrebno je navesti da će naručitelj vrijednosti izraženih u kunama preračunavati i zaokruživati u eure sukladno Zakonu o uvođenju eura. Cijena ponude mora se izraziti u eurima. Podatak udjela podugovaratelja, ako se traži vrijednosni podatak njegovog udjela u izvršenju ugovora, vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva ako su traženi, kao i novčani polog, izražavaju se u eurima. Odluke naručitelja donose se u eurima. Obavijest o dodjeli ugovora objavljuje se u eurima. U postupcima jednostavne nabave, ponuda mora biti izražena u eurima.
 
 1. Iznosi ulaznih i izlaznih naknada u euro valuti nalaze se internetskoj stranici pod Naknade/Upute i obavijesti.
 
 • Sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura, sve jedinične naknade Fonda zaokružuju se i iskazuju na dvije decimale, uz primjenu sljedećeg matematičkog pravila zaokruživanja:
  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.
 •  
 • Nadalje, odredbom članka 15. stavka 2. Zakona o uvođenju eura propisana su posebna pravila koja se odnose na preračunavanje i zaokruživanje jediničnih naknada niske vrijednosti, a koje se sukladno pravilima za preračunavanje iz odredbe članka 4. Uredbe (EZ) br. 1103/97 zaokružuju i iskazuju na više decimala.
 •  
 • S obzirom na navedeno, sve jedinične naknade niske vrijednosti Fonda do 0,18 kuna zaokružuju i iskazuju se na pet decimala, a sve sukladno odredbi članka 15. stavka 2. Zakona o uvođenju eura i zaprimljenom tumačenju Ministarstva financija, sukladno načelu ekonomičnosti i učinkovitosti.
 
Sve navedene promjene primjenjuju se u poslovanju Fonda od 1. siječnja 2023. godine, u skladu s važećim zakonodavnim okvirom.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju te vjerujemo kako će se, zahvaljujući poštivanju uputa, uspješno realizirati sve poslovne aktivnosti i suradnje.