HR

OBAVIJEST: Objavljen poziv za energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra

01.03.2023.

Ministarstvo kulture i medija je objavilo poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa statusom kulturnog dobra, namijenjen ustanovama u kulturi. Pozivom će se podržati energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje su u stopostotnom javnom vlasništvu, u kojima prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost i imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline te nisu oštećene u potresu.

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada, a za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

 • Ukupna bespovratna sredstva: 39.816.842,52 €
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.361,40 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.981.684,25 €
 • Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova
 • Poziv se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti
 •  
11. travnja 2023. - Ministarstvo kulture i medija objavilo je prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ (referentni broj: NPOO.C6.1.R1-I3.01 ).
Kako bi se prijaviteljima omogućila prilagodba projektnih prijedloga, podnošenje projektnih prijedloga bit će moguće od 24. travnja 2023. godine.

VIŠE INFORMACIJA>

STRUČNA PODRŠKA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENEGETSKU UČINKOVITOST

Potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju je mogućnost stručne podrške Fondovog Sektora za energetsku učinkovitost (Sektor za EnU), koja se odnosi na provjeru usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva.* 

Stručna podrška će se provoditi u formi individualnih konzultacija, prilikom kojih će se uvidom u dokumentaciju provjeravati zadovoljava li projektni prijedlog tehničke kriterije Poziva.
Dokumentacija koju je potrebno pripremiti je:

 • Tehnički obrazac
 • Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat
 • Glavni projekt, iskaznica energetskih svojstava zgrade, troškovnik, analiza postojećeg stanja zgrade (ako je obvezna izrada) i pripadajući elaborati, ne stariji od 1. siječnja 2016.
 • Važeći akt za građenje za planirani zahvat
 • Zemljišno-knjižni izvadak ili dokaz izvanknjižnog vlasništva
 • Identifikacija čestica nadležnog ureda za katastar ili drugi jednakovrijedan dokument
 • Važeći dokaz da je zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća
 • Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti za planirani zahvat
 • Fotodokumentacija zgrade (ETC) za koju je predviđena energetska obnova
 • Nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da je zgrada uporabljiva bez ograničenja odnosno da nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnosti za nosivost i uporabljivost zgrade.


Prijave za korištenje stručne podrške podnose se od dana objave Poziva do 8. ožujka 2023. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na e-mail [email protected].

Nakon 8. ožujka, potencijalni prijavitelji bit će obaviješteni o njihovom terminu individualnih konzultacija, koje će se odvijati u razdoblju od 13. ožujka do 4. travnja 2023. godine. Konzultacije će se održavati u prostorijama Fonda, na adresi Radnička cesta 80, Zagreb ili, iznimno i na zahtjev, putem platforme Microsoft Teams, a svakom potencijalnom prijavitelju će na raspolaganju biti jedan individualni termin u trajanju do najviše 120 minuta

Tijekom konzultacija, potencijalnom prijavitelju će biti ukazane eventualne nesukladnosti i potrebne izmjene/dopune predloženog tehničkog rješenja u dijelu nužnom za udovoljavanje tehničkim kriterijima Poziva.

U roku od najviše pet radnih dana od konzultacija, Sektor za energetsku učinkovitost će potencijalnom prijavitelju e-mailom dostaviti Potvrdu o provjeri usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva (Obrazac 9. Poziva).Ovisno o ishodu provjere, potvrda sadržava zaključak o usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva ili preporuke za usklađivanje projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva. Ni zaključak ni preporuke ne predstavljaju obvezujuće informacije za potencijalne prijavitelje. 
 

Stručna podrška ne predstavlja fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava u Pozivu i Fond ne sudjeluje u provođenju postupka dodjele bespovratnih sredstava.
Korištenje stručne podrške nije uvjet za podnošenje projektnog prijedloga na Poziv te se njome ne ostvaruju dodatni bodovi ili prednosti u ocjenjivanju projektnih prijedloga u odnosu na ostale projektne prijedloge. 
Prijavitelj nije dužan dostaviti Potvrdu o provjeri usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva prilikom podnošenja projektnog prijedloga.
Također, ishođenje Potvrde Sektora za EnU sa zaključkom o usklađenosti projektnog prijedloga s tehničkim kriterijima Poziva NE JAMČI da će tijekom faze procjene projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom projektni prijedlog biti ocjenjen prihvatljivim. 
Stručna podrška FZOEU/SEU ne obuhvaća razdoblje nakon podnošenja projektnih prijedloga na Poziv odnosno provedbu projekata.