HR

Objava informacija o trošenju sredstava Fonda

Objava informacija o trošenju sredstava Fonda

Sukladno članku 144. stavka 12. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/2023), na ovoj stranici nalaze se informacije o trošenju sredstava Fonda, odnosno isplatama za koje je isplatitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Korisnik OIB Sjedište/Prebivalište Platitelj Klasifikacija Kategorija Iznos Početak/Kraj
DALIBOR BARDAČ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 6.338,60 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
FINA 85821130368 Zagreb Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1 92,61 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
HEDVIGA BEDNJANIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 16.988,52 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
JELKA KOZMAR Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 10.700,62 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
SANDRA KNEZ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 4.247,13 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
MARKO MLINARIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 6.370,69 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
OPĆINA RUGVICA 07295007204 Rugvica Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1 9.259,80 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
Osnovna škola Mokošica, Dubrovnik 12780201511 Dubrovnik Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1 100,14 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
GRGIĆ VINA d.o.o. 14684874991 Trstenik Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1 809,76 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
RUDOLF ČAJAVEC Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 6.841,56 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
GRAD BELIŠĆE 70663673307 Belišće Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1 1.500,00 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
GRAD SUPETAR 16857373591 Supetar Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1 2.673,70 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
OPĆINA VRBJE 81954799280 Vrbje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1 38.650,00 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
GRAD ZAGREB-grad.ured.za prost .uređ.izg 61817894937 ZAGREB Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3234 Komunalne usluge 1 672,51 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
VLADO SIRUČEK Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 15.718,27 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
FRANJO DREMPETIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 7.963,37 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
IVAN ŠEBEK Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 3.436,03 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
BRANKA JAKOPOVIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 2.819,48 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
MARIJAN GOLUBOVIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 6.679,25 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
MILAN ODRIBOŽIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 4.244,25 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
IVAN BABIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 14.431,08 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
MARA NIKIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 7.914,10 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
NADA SULIMANEC AMOVIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 7.724,47 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
MARIJA KALISTOVIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 10.893,29 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
KSENIJA ROHLIK Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 4.200,51 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
MIROSLAV ŠUŠAK Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 9.367,18 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
NARODNE NOVINE d.d. 64546066176 Zagreb Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1 82,96 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
EVOLARE d.o.o. 27217071053 Dugo Selo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3238 Računalne usluge 1 345,00 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
ReSolution d.o.o. 36189681292 Krč Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3237 Intelektualne i osobne usluge 1 833,34 € 01.02.2024. - 29.02.2024.
ZDRAVKA MATKOVIĆ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima 1 5.326,19 € 01.02.2024. - 29.02.2024.