HR

Održavanje licenci za SAP ERP imenovane korisnike

Predmet nabave:
 
Održavanje licenci za SAP ERP imenovane korisnike
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 27.08.2021.
 
 
Datum slanja na objavu:             26.08.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:             2021/S 0F2-0031542
 
Evidencijski broj nabave:             E-MV-8/2021
 
Procijenjena vrijednost nabave:   1.100.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:             17.09.2021. do 13:00 sati
 
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje