HR

Organizacijska struktura

Tijela Fonda su Upravni odbor i direktor Fonda. 

Upravni odbor upravlja Fondom, a direktor zastupa i predstavlja Fond.

Direktor vodi poslovanje Fonda te obavlja druge poslove propisane Zakonom, a djelokrug ovlaštenja i odgovornosti direktora utvrđeni su Statutom Fonda.

DIREKTOR
Luka Balen, dipl.oec.
e-mail: [email protected]

ZAMJENIK DIREKTORA
Mirko Budiša, dipl.ing.kem.tehn.
e-mail: [email protected]

URED DIREKTORA
Hrvojka Petrović, dipl.iur., voditeljica Ureda direktora
e-mail: [email protected]

Teo Čolan, dr.vet.med., savjetnik direktora
e-mail: [email protected] 

Ljiljana Bukovec, dipl. oec., savjetnica direktora
e-mail: [email protected]

Irena Dubravec, dipl. ing. str., savjetnica direktora
e-mail: [email protected]

Jasenka Bačić, dipl. oec., savjetnica direktora
e-mail: [email protected]

Petra Zgomba, dipl.iur., savjetnica direktora
e-mail: [email protected]

Helena Iveković, dipl.iur., savjetnica direktora
e-mail: [email protected]

Katarina Busak, dipl.iur., savjetnica direktora
e-mail: [email protected]

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 
Lidija Tošić, struč.spec.ing.admin.chris., voditeljica Službe 
e-mail: [email protected]

TAJNIŠTVO
Andrea Bartolić, dipl.iur., tajnik Fonda
e-mail: [email protected]

SEKTOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
Aleksandra Čilić,dipl.ing.sig., načelnica
e-mail: [email protected]

SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST
Maja Rajčić, dipl.ing.el., načelnica
e-mail: [email protected]

SEKTOR ZA GOSPODARENJE POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
Zvonimir Majić, dipl.oec., načelnik  
e-mail: [email protected]

SEKTOR ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE
Maja Feketić, dipl.ing.građ., načelnica
e-mail: [email protected]

SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Sanja Pokupec Lepanović, dipl.oec., načelnica  
e-mail: [email protected]

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Srđana Piasevoli, dipl.iur., načelnica
e-mail: s[email protected]

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Irenka Gerenđir, dipl.oec., voditeljica
e-mail: [email protected]

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA NABAVU
Martina Karačić, dipl.iur., voditeljica
e-mail: martina [email protected]

SAMOSTALNA SLUŽBA - POSREDNIČKO TIJELO
Sanja Jelačić, dipl.oec., voditeljica
e-mail: [email protected]

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA KONTROLING I POSLOVNE PROCESE
Kristina Ćubela, prof., voditeljica
e-mail: [email protected]