HR
ePrijave

Organizacijska struktura

Tijela Fonda su Upravni odbor i direktor Fonda. 

Upravni odbor upravlja Fondom, a direktor zastupa i predstavlja Fond.

Direktor vodi poslovanje Fonda te obavlja druge poslove propisane Zakonom, a djelokrug ovlaštenja i odgovornosti direktora utvrđeni su Statutom Fonda.

DIREKTOR
Siniša Kukić, dipl.iur.
e-mail: direktor@fzoeu.hr

ZAMJENICA DIREKTORA
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, zamjenica direktora
e-mail: a.kosisa.cicin-sain@fzoeu.hr

URED DIREKTORA
Hrvojka Petrović Grahli, dipl.iur., voditeljica Ureda direktora
e-mail: hrvojka.petrovic@fzoeu.hr

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 
Lidija Tošić, struč.spec.ing.admin.chris., voditeljica Službe 
e-mail: lidija.tosic@fzoeu.hr

TAJNIŠTVO
Andrea Bartolić, dipl.iur., tajnik Fonda
e-mail: andrea.bartolic@fzoeu.hr

SEKTOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
Aleksandra Čilić,dipl.ing.sig., načelnica
e-mail: aleksandra.cilic@fzoeu.hr

SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST
Maja Rajčić, dipl.ing.el., načelnica
e-mail: maja.rajcic@fzoeu.hr

SEKTOR ZA GOSPODARENJE POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
Zvonimir Majić, dipl.oec., načelnik  
e-mail: zvonimir.majic@fzoeu.hr

SEKTOR ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE
Maja Feketić, dipl.ing.građ., načelnica
e-mail: maja.feketic@fzoeu.hr

SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Sanja Pokupec Lepanović, dipl.oec., načelnica  
e-mail: sanja.pl@fzoeu.hr

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Srđana Piasevoli, dipl.iur., načelnica
e-mail: s.piasevoli@fzoeu.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Irenka Gerenđir, dipl.oec., voditeljica
e-mail: irenka.gerendir@fzoeu.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA NABAVU
Ivan Žilić, dipl.oec., voditelj
e-mail: ivan.zilic@fzoeu.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA - POSREDNIČKO TIJELO
Helena Iveković, dipl.iur., voditeljica
e-mail: helena.ivekovic@fzoeu.hr

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA KONTROLING I POSLOVNE PROCESE
Kristina Ćubela, prof, v.d. voditeljica
e-mail: kristina.cubela@fzoeu.hr