HR

Otpadna ambalaža izvan sustava povratne naknade

Sakupljanje otpadne ambalaže koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade je organizirano ili putem ugovora o obavljanju poslova sakupljanja otpadne ambalaže sklopljenima između Fonda i ovlaštenih sakupljača ili putem osoba koje obavljaju poslove obrade te su sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) ustrojile vlastitu sakupljačku mrežu kojom sakupljaju onu otpadnu ambalažu koju obrađuju na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, neovisno o tome da li su sakupljačku mrežu ustrojili prilikom sklapanja ugovora o obavljanju poslova obrade sukladno ishođenom ovlaštenju temeljem Zakona o gospodarenju otpadom ili su se u Zakonom o gospodarenju otpadom propisanom roku uskladili s odredbom članka 97. stavka 11. istog Zakona kako bi im ugovori sklopljeni temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) ostali na snazi. 

 
 • Ciljevi
 • Ciljevi oporabe za otpadnu ambalažu su propisani odredbom članka 60. Zakona o gospodarenju otpadom i iznose kako slijedi:
   

  1. odvojeno sakupiti i oporabiti, materijalno ili energetski, najmanje 60% ukupne mase otpadne ambalaže proizvedene na području Republike Hrvatske;
  2. reciklirati najmanje 55% i do najviše 80% ukupne mase otpadne ambalaže namijenjene materijalnoj oporabi;
  3. obraditi postupkom recikliranja najmanje mase materijala u otpadnoj ambalaži:
  a) 60% mase za staklo;
  b) 60% mase za papir i karton;
  c) 50% mase za metale;
  d) 22,5% mase za plastiku, računajući isključivo materijal koji je recikliran natrag u plastiku i
  e) 15% mase za drvo
   
  1. do 31. prosinca 2025. mora se obraditi postupkom recikliranja najmanje 65% mase ukupne otpadne ambalaže
  2. do 31. prosinca 2025. mora se obraditi postupkom recikliranja barem sljedeće mase materijala u otpadnoj ambalaži:

  a) 50% plastike;
  b) 25% drva;
  c) 70% neobojenih metala;
  d) 50% aluminija;
  e) 70% stakla i
  f) 75% papira i kartona

  1. do 31. prosinca 2030. mora se obraditi postupkom recikliranja najmanje 70% mase ukupne otpadne ambalaže
  2. do 31. prosinca 2030. mora se obraditi postupkom recikliranja barem sljedeće mase materijala u otpadnoj ambalaži:

  a) 55% plastike;
  b) 30% drveta;
  c) 80% neobojenih metala;
  d) 60% aluminija;
  e) 75% stakla i
  f) 85% papira i kartona

 • Naknade
 • Naknada gospodarenja otpadom je mjera kojom se osiguravaju usluge gospodarenja otpadom radi postizanja propisanih ciljeva gospodarenja otpadom u sklopu sustava proširene odgovornosti proizvođača proizvoda.
   
  Proizvođač proizvoda (proizvođač i uvoznik proizvoda koji je pravna ili fizička osoba - obrtnik ili fizička osoba, koja razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi i stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu) obvezan je ispuniti ciljeve u gospodarenju otpadnom ambalažom razmjerno količini ambalaže od proizvoda koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, na način propisan Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“ broj 97/15, 7/20 i 140/20).
   
  Fond preuzima obvezu ispunjavanja ciljeva za proizvođače koji su uplatili naknadu gospodarenja na račun Fonda, razmjerno uplaćenoj naknadi i u tu svrhu upravlja i raspolaže otpadnom ambalažom.
   
  Iznosi naknada u sustavu gospodarenja otpadnom ambalažom propisani su Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“ broj 97/15, 7/20 i 140/20).
 • Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20140/20)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23)
  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/1578/16116/1714/20144/20)
  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13)

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15).