HR

Otpadna ambalaža unutar sustava povratne naknade

Ambalaža je svaki proizvod, neovisno o vrsti materijala (papir, karton, staklo, plastika, metal, tekstil, drvo i višeslojna (kompozitna)) od kojega je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do korisnika odnosno potrošača, te se ambalažom smatraju i nepovratni predmeti namijenjeni za izradu ambalaže koja će se koristiti za navedene namjene kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe, a sastoji se od:
 1. prodajne ili primarne ambalaže u kojoj se proizvod prodaje ili daje konačnom potrošaču na prodajnom mjestu ambalaže;
 2. skupne ili sekundarne ambalaže koja sadržava više proizvoda u prodajnoj ili primarnoj ambalaži tako da je proizvod pristupačan potrošaču u skupini i pojedinačno ili koja služi samo u svrhu punjenja polica na prodajnom mjestu, a može se izdvojiti od proizvoda bez da utječe na njegova svojstva i
 3. transportne ili tercijarne ambalaže koja je zaštitna ambalaža kojom se omogućava prijevoz, pretovar i rukovanje određenom količinom proizvoda pakiranog samo u prodajnoj ili u prodajnoj i skupnoj ambalaži, pri čemu ova vrsta ambalaže ne uključuje spremnike (kontejneri) za cestovni, željeznički, brodski i zračni prijevoz robe.
 
Sustav gospodarenja otpadnom ambalažom uspostavljen je 2006. godine i predstavlja djelatnosti sakupljanja i obrade otpadne ambalaže te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti s ciljem sprečavanja odlaganja otpadne ambalaže na deponije zbog štete za okoliš koja odlaganjem otpadne ambalaže na deponije nastaje, ali i zbog ekonomske štete jer se radi o energetski vrijednim materijalima.
 
Sustav povratne naknade je dio sustava gospodarenja otpadnom ambalažom u Republici Hrvatskoj te predstavlja način gospodarenja jednokratnom ambalažom od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog i većeg od 0,20 l koja je namijenjena za pića (koja su definirana odredbom članka 4. stavka 1. točke 18. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži) u kojem se plaća povratna naknada kao stimulativna mjera kojom se potiče posjednik otpada da otpadnu ambalažu od pića odvaja od ostalog otpada i predaje ju prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi iznos povratne naknade.
 
Obveznici sudjelovanja u sustavu povratne naknade u Republici Hrvatskoj su:
 1. Prodavatelji koji prodaju pića sukladno definiciji iz Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, a čiji je prodajni prostor veći od 200 m2;
 2. Prodavatelj koji obavlja trgovinu na veliko u smislu odredbi Zakona o trgovini, neovisno o veličini prodajnog prostora, a koji u svojoj ponudi ima pića, dužan je omogućiti preuzimanje otpadne ambalaže od pića od svojih kupaca;
 3. Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, odnosno mobilnim reciklažnim dvorištem.
 
Prodavatelj koji prodaje pića, a čiji je prodajni prostor manji od 200 četvornih metara može sudjelovati u sustavu povratne naknade u slučaju ako ispunjava prostorne i tehničke uvjete za preuzimanje i skladištenje otpadne ambalaže od pića na siguran način.
 • Ciljevi
 • Ciljevi oporabe za otpadnu ambalažu su propisani odredbom članka 60. Zakona o gospodarenju otpadom i iznose kako slijedi:
   

  1. odvojeno sakupiti i oporabiti, materijalno ili energetski, najmanje 60% ukupne mase otpadne ambalaže proizvedene na području Republike Hrvatske;
  2. reciklirati najmanje 55% i do najviše 80% ukupne mase otpadne ambalaže namijenjene materijalnoj oporabi;
  3. obraditi postupkom recikliranja najmanje mase materijala u otpadnoj ambalaži:
  a) 60% mase za staklo;
  b) 60% mase za papir i karton;
  c) 50% mase za metale;
  d) 22,5% mase za plastiku, računajući isključivo materijal koji je recikliran natrag u plastiku i
  e) 15% mase za drvo
   
  1. do 31. prosinca 2025. mora se obraditi postupkom recikliranja najmanje 65% mase ukupne otpadne ambalaže
  2. do 31. prosinca 2025. mora se obraditi postupkom recikliranja barem sljedeće mase materijala u otpadnoj ambalaži:

  a) 50% plastike;
  b) 25% drva;
  c) 70% neobojenih metala;
  d) 50% aluminija;
  e) 70% stakla i
  f) 75% papira i kartona

  1. do 31. prosinca 2030. mora se obraditi postupkom recikliranja najmanje 70% mase ukupne otpadne ambalaže
  2. do 31. prosinca 2030. mora se obraditi postupkom recikliranja barem sljedeće mase materijala u otpadnoj ambalaži:

  a) 55% plastike;
  b) 30% drveta;
  c) 80% neobojenih metala;
  d) 60% aluminija;
  e) 75% stakla i
  f) 85% papira i kartona

 • Naknade
 • Naknada gospodarenja otpadom je mjera kojom se osiguravaju usluge gospodarenja otpadom radi postizanja propisanih ciljeva gospodarenja otpadom u sklopu sustava proširene odgovornosti proizvođača proizvoda.
   
  Proizvođač proizvoda (proizvođač i uvoznik proizvoda koji je pravna ili fizička osoba - obrtnik ili fizička osoba, koja razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi i stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu) obvezan je ispuniti ciljeve u gospodarenju otpadnom ambalažom razmjerno količini ambalaže od proizvoda koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, na način propisan Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“ broj 97/15, 7/20 i 140/20).
   
  Fond preuzima obvezu ispunjavanja ciljeva za proizvođače koji su uplatili naknadu gospodarenja na račun Fonda, razmjerno uplaćenoj naknadi i u tu svrhu upravlja i raspolaže otpadnom ambalažom.
   
  Iznosi naknada u sustavu gospodarenja otpadnom ambalažom propisani su Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“ broj 97/15, 7/20 i 140/20).

 • Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20140/20)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23)
  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/1578/16116/1714/20144/20)
  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13)

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15).