HR

Otpadna ambalaža

Sustav gospodarenja otpadnom ambalažom uspostavljen je 2006. godine.

Gospodarenje otpadnom ambalažom složena je djelatnost koja ima za svrhu sprječavanje odlaganja otpadne ambalaže na deponije.
Osim štete za okoliš, odlaganje otpadne ambalaže predstavlja i znatnu ekonomsku štetu, zbog odlaganja tvari s vrijednim materijalnim i/ili energetskim svojstvima (papir, karton, metali, plastika, staklo, drvo).

Ambalaža je sve ono što u odnosu na proizvod ima zaštitnu, transportnu, uporabnu, informativnu i ekološku funkciju, te koja se prije ili tijekom konzumacije proizvoda (sadržaja) mora odložiti ili odbaciti. U tom trenutku ambalaža postaje otpad.

Otpadna ambalaža dijeli se na sljedeće materijale:
 • papir/karton, 
 • plastika,
 • drvo, 
 • metalni, 
 • višeslojna (kompozitna), 
 • staklena, 
 • tekstilni,

Republika Hrvatska je prihvatila model sustava povratne ambalaže za jedinice (boce i limenke) otpadne ambalaže od PET-a, stakla i Al/Fe.
 
 
 • Ciljevi
 • Okvirnim ciljevima oporabe definiraju se minimalni stupanj sakupljanja (60%), raspon materijalne oporabe (najmanje 55%, najviše 80%) te količina recikliranih materijala u novom proizvodu.
 • Naknade
 • Troškove gospodarenja ambalažnim otpadom snose proizvođači i uvoznici proizvoda pakiranih u ambalaži koji iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske uplatom naknade Fondu.

  Naknade su propisane Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20140/20)

  Iz naknada koje se uplaćuju Fondu pokrivaju se troškovi usluge sakupljanja. 

 • Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20140/20)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/1578/16116/1714/20144/20)
  Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13)

  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15).