HR

Otpadna ulja

Sustav gospodarenja otpadnim uljima uspostavljen je 2007. godine.
 
Gospodarenje otpadnim uljima poduzima se radi osiguranja njihovog odvojenog sakupljanja i korištenja njihovih vrijednih svojstava, kao i radi smanjenja na najmanju moguću mjeru štetnih učinaka otpadnih ulja na ljudsko zdravlje i okoliš.
 
Otpadna ulja su mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja koja su postala neprikladna za uporabu za koju su prvobitno namijenjena, primjerice ulja iz motora s unutarnjim izgaranjem i ulja reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine i hidraulička ulja.
 
Otpadna ulja ubrajaju se u opasni otpad budući da jedna litra ulja može onečistiti milijun litara vode, odnosno, u slučaju izlijevanja u tlo, dovodi do trajnog onečišćenja obzirom da najvećim dijelom nisu biološki razgradiva. 
 
Prema stupnju onečišćenja, otpadna ulja se razvrstavaju u četiri kategorije:
 
 1. kategorija - otpadna ulja mineralnog porijekla sa sadržajem halogena ispod 0,2 % i ukupnim polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima ispod 20 mg/kg. Ova se ulja mogu obraditi i ponovo koristiti za proizvodnju svježih ulja
 2. kategorija - otpadna ulja mineralnog, sintetičkog i biljnog porijekla sa sadržajem halogena iznad 0,2 % i ispod 0,5 % i ukupnim polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima iznad 20 mg/kg i ispod 30 mg/kg. Ova se ulja mogu koristiti kao gorivo u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW ili u pećima za proizvodnju klinkera u tvornicama cementa
 3. kategorija - otpadna ulja nepoznatog porijekla i sva druga otpadna ulja sa sadržajem halogena iznad 0.5 % , ukupnim polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima iznad 30 mg/kg i plamištem ispod 550° C. Ova se ulja moraju spaljivati u pećima zaspaljivanje opasnog otpada minimalne djelotvornosti 99,99 %
 4. kategorija - poliglikoli/oliglikoli, otpadna ulja na bazi poliglikola/oliglikola koja se radi nemiješanja s ostalim uljima I. i II. kategorije i posebnih zahtjeva u postupku odstranjivanja moraju skupljati i oporabiti i/ili zbrinuti odvojeno.
Prilikom gospodarenja otpadnim uljima zabranjeno je:
 
 • ispuštanje otpadnih ulja u površinske vode, podzemne vode, priobalne vode i drenažne sustave,
 • odlaganje i/ili ispuštanje otpadnih ulja koje šteti tlu te svako nekontrolirano ispuštanje ostataka od obrade otpadnih ulja,
 • oporaba i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja koji uzrokuju onečišćenje zraka iznad razine propisane važećim propisima i utječu na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet,
 • sakupljanje otpadnih ulja u spremnike koji nisu propisano opremljeni za prihvat otpadnih ulja.
 • Sakupljanje
 • Otpadna ulja kao jedna od vrsta posebnih kategorija otpada moraju se odvojeno sakupljati i skladištiti u odgovarajuće spremnike odvojeno od ostalih vrsta otpada.

  Spremnici za prihvat i sakupljanje otpadnih ulja moraju biti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj te moraju imati oznaku kategorije otpadnog ulja.

  Sakupljanje otpadnih ulja obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača otpadnih ulja), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih ulja do obrađivača otpadnih ulja.

  Sakupljač je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je, sukladno Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, odnosno ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja otpadnih ulja i ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih ulja s ugovornim obrađivačem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili s Fondom.

  Sakupljač otpadnih ulja je obvezan od posjednika otpadnih ulja preuzeti u cijelosti sva otpadna ulja iz Dodatka 21. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23), te ih u potpunosti predati obrađivaču otpadnih ulja uz prateći list sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.

  Obrazac ISOU (Izvješće sakupljača otpadnih ulja) 2.11.2023.
   
   
 • Obrada
 • Otpadno ulje se mora obraditi pri čemu prioritet ima regeneracija otpadnog ulja ili drugi postupak recikliranja koji daje jednako vrijedni ili bolji ishod za okoliš od regeneracije.

  Otpadna ulja vrijedan su energent u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW.

  Obrađivač otpadnih ulja (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadnih ulja i ima sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

  Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru prateće dokumentacije, preuzeti od sakupljača sva otpadna ulja iz Dodatka 21. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23), te iste oporabiti i/ili reciklirati.


  Obrazac IOU-S (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda za preuzete količine otpadnog ulja od sakupljača) 2.11.2023.

  Obrazac IOOU (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda za obradu otpadnih ulja) 2.11.2023.

  Obrađivači otpadnih ulja 13.11.2023.

 • Ciljevi
 • Ciljevi gospodarenja otpadnim uljem su:

  1. osigurati odvojeno sakupljanje otpadnog ulja i
  2. osigurati obradu otpadnog ulja.
 • Naknade
 • Uvoznici i/ili unosnici svježih mazivih ulja u Republiku Hrvatsku te proizvođači svježeg mazivog ulja u Republici Hrvatskoj - obveznici plaćanja naknade, prilikom stavljanja na tržište svježeg mazivog ulja kao posebnog proizvoda plaćaju Fondu naknadu zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja s uključenim PDV-om u iznosu 0,07 €/l.

  Iznosi naknade troškova gospodarenja otpadnim uljima koju isplaćuje Fond sakupljačima otpadnih ulja za sakupljene i na obradu predane količine otpadnih ulja i/ili na zbrinjavanje izvezene količine otpadnih ulja propisane iz članka 16. stavka 4., te članka 29. stavaka 1. i 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima ("Narodne novine" 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13).

  Sakupljač otpadnih mazivih ulja ima pravo na naknadu s uključenim PDV-om:

  • Za sakupljene i na obradu predane količine otpadnih mazivih ulja 0,13 €/l
  • Za pokriće troškova organiziranja oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnog ulja izvan RH 0,60 €/kg
 • Propisi
  • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  • Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13)
  • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/1557/20)