HR

Posebne kategorije otpada

SUSTAV GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
Posebne kategorije otpada su tokovi otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i to:
  1. otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, građevni otpad i otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadna električna i elektronička oprema, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili, plastika za jednokratnu uporabu i ribolovni alat koji sadrži plastiku;
  2. određeni otpad za koji ministar pravilnikom utvrdi da je potrebno odrediti poseban način gospodarenja tim otpadom;
  3. određeni tok otpada za koji je propisom Europske unije uređen način gospodarenja.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upravlja štedljivo, racionalno, svrsishodno i nepristrano, kako bi se osigurala najveća moguća ekonomska vrijednost sakupljenog otpada koja je tehnički i ekonomski opravdana u svrhu ispunjavanja ciljeva gospodarenja otpadom s onim posebnim kategorija otpada nad kojima je uspostavljen sustav proširene odgovornosti proizvođača proizvoda kao skup mjera koje se poduzimaju u Republici Hrvatskoj kako bi se osiguralo da proizvođači proizvoda snose financijsku ili financijsku i organizacijsku odgovornost za fazu „otpad“ u životnom ciklusu proizvoda, i to za:
 
a) otpadnu ambalažu;
b) otpadna ulja;
c) otpadna vozila;
d) otpadne gume;
e) EE otpad;
f) otpadne baterije i akumulatori;
g) plastični proizvodi za jednokratnu uporabu i ribolovni alati koji sadržavaju plastiku.
 
Republika Hrvatska kao država članica EU je sukladno Direktivi (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i vijeća od 5. lipnja 2019. godine o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš u obvezi uspostaviti sustav proširene odgovornosti proizvođača proizvoda za sve plastične proizvode za jednokratnu uporabu navedene u dijelu E Priloga i ribolovni alat koji sadrži plastiku sukladno s člancima 8. i 8.a Direktive 2008/98/EZ, slijedom čega se u narednom razdoblju može očekivati uspostavljanje sustava proširene odgovornosti proizvođača proizvoda za navedene proizvode.