HR

Posredničko tijelo razine 2

Posebna služba unutar Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obnaša ulogu Posredničkog tijela razine 2, u sklopu institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj. Sukladno Zakonu, funkcije su joj:
 • Pomaže Posredničkom tijelu razine 1 u pripremi uputa za korisnike, a posebno onih dijelova u kojima se utvrđuju specifični zahtjevi za preliminarnu procjenu sukladnosti projekata s primjenjivim pravilima o prihvatljivosti
 • Obavlja procjenu sukladnosti projekata s primjenjivim pravilima o prihvatljivosti aktivnosti i projekta, te prihvatljivosti izdataka,
 • Zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 1
 • Osigurava da korisnici upotrebljavaju poseban računovodstveni sustav ili posebnu računovodstvenu kodifikaciju za projekte
 • Provodi savjetodavne mjere, osiguravajući upoznavanje korisnika s njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem
 • Provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata te obavlja administrativne i provjere na terenu
 • Nadzire napredak projekata te izvještava o tome prema potrebi i zahtjevu tijela u sustavu upravljanja i kontrole (SUK)
 • Dostavlja informacije o provjerenim izdacima resornom ministarstvu/instituciji koja je izvršila financiranje kao i Upravljačkom tijelu
 • Ispituje sumnje na nepravilnosti, utvrđuje postojanje nepravilnosti te o utvrđenim nepravilnostima izvještava nadležna tijela
 • Provodi mjere informiranja i vidljivosti, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima
 • Osigurava pravilnu provedbu mjera informiranja i vidljivosti od strane korisnika
 • Priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija, sukladno smjernicama koje je donijelo Koordinacijsko tijelo, odnosno Tijelo za ovjeravanje
 • Unosi odgovarajuće podatke u  informatički sustav namijenjen za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje i praćenje provedbe projekata (MIS, ESIFMIS, e-fondovi)
 • Čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

Projekti na kojima Fondov PT2 trenutno radi, obuhvaćeni su Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a tematski se dijele na:
 • Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • Zaštita okoliša
 • Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Informacije o programu te predmetnim Pozivima mogu se pronaći na stranici  www.strukturnifondovi.hr.

Od 2021. - 2027.godine nastupa novo financijsko razdoblje Europske unije, a osnova za njihovo korištenje su programski dokumenti – Sporazum o partnerstvu i operativni programi. EU fondovi 2021.-2030.