HR

Poštanske usluge

Predmet nabave:

 Poštanske usluge

 Obavijest o nadmetanju za postupak nabave „Poštanske usluge“ jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 26. rujna 2019

 Datum slanja na objavu:                25. rujna 2019.

 Broj objave u EOJN RH:             2019/S F21-0038173

 Evidencijski broj nabave:                   E-MV-2/2019/R3

 Procijenjena vrijednost nabave:        850.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda:                    14.10.2019. do 13:00 sati