HR

Poštanske usluge

PREDMET: Poštanske usluge
 
Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena dana 02.12.2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
 
Datum slanja na objavu:             01.12.2021.
 
Broj objave u EOJN RH:             2021/S 0F2-0043576
 
Evidencijski broj nabave:             E-MV-1/2021/R5
 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 1.000.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:             23.12.2021. do 11:00 sati
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje