HR
ePrijave

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Uredbom o gospodarenju komunalnom otpadom (NN 50/2017, 84/19) propisuje se sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada sukladno članku 24. navedene Uredbe Fond obračunava do kraja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.