HR

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Zakonom o gospodarenju otpadom (NN84/2021, 142/2023), te Uredbom o gospodarenju komunalnom otpadom (NN 50/2017, 84/19) propisuje se sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada sukladno članku 101. i Dodatku V. navedenog zakona Fond obračunava do kraja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.