HR

Potpisan sporazum između Fonda i Agencije za ugljikovodike

12.09.2023.

U Fondu je danas potpisan sporazum o poslovnoj suradnji između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Agencije za ugljikovodike. Cilj sporazuma je uspostavljanje suradnje u planiranju i provedbi programa za poticanje korištenja geotermalne, ali i ostalih obnovljivih oblika energije, a potpisali su ga direktor Fonda Luka Balen i Marijan Krpan, predsjednik uprave Agencije.

Hrvatska je svoj energetski razvoj, u skladu sa smjernicama Europske Unije, već usmjerila ka postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine. Preduvjet za to je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji energije na razini EU-a na najmanje 42,5% do 2030. godine te smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. godine. Strateškim dokumentima, poput Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, Strategije energetskog razvoja, Strategije prilagodbe klimatskim promjenama te Strategije niskougljičnog razvoja, i Hrvatska je postavila ambiciozne nacionalne ciljeve te definirala aktivnosti kojima ih planira postići. Jedan od ključnih ciljeva je dekarbonizacija energetskog sektora, što podrazumijeva povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovite kogeneracije, te povećanje energetske učinkovitosti u svim sektorima, posebice u sektoru toplinarstva.

U skladu s tim, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je planirao odgovarajuće programe financiranja te brojne informativno-edukativne aktivnosti, kako bi dodatno potaknuo zelenu tranziciju. Jedan od budućih programa sufinanciranja trebao bi se baviti i poticanjem korištenja geotermalne energije, kao jednog od oblika obnovljive energije, a čiji razvoj bi trebala potaknuti upravo stručna suradnja s Agencijom.