HR

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22), uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:
  • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, n/p službenika za informiranje Danijela Orlića;
  • na broj telefona: 00 385 1 5391 883;
  • elektroničkom poštom na: [email protected]
  • osobno u pisarnicu na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, ZagrebTower, radnim danom od 8:30 do 15:00 sati
Zahtjev obavezno sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Međutim, sukladno Zakonu Fond ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

VAŽNE NAPOMENE:
  • Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrada analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije (članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama).
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br.12/14 i 15/14)

Arhuška konvencija

Povjerenik za informiranje