HR

Prodavatelji / Reciklažna dvorišta

Posjednik otpadne ambalaže od pića obuhvaćene sustavom povratne naknade istu može predati prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i ima pravo na isplatu iznosa povratne naknade po jedinici predane otpadne ambalaže od pića.

Narudžbe za spremnike, sigurnosne naljepnice i/ili sigurnosne plombe izrađene na obrascu „Narudžba spremnika i sigurnosnih naljepnica“ (Prilog I. Upute o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade) dostavljaju se isključivo u .xls formatu na adresu elektronske pošte ambalaza@fzoeu.hr do 20. u mjesecu.

Uputa o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade, rujan 2021.

Uputa o korištenju aparata za preuzimanje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade i obveznom sadržaju izvješća o preuzetim jedinicama otpadne ambalaže preme GTIN-u, 30.5.2018.
 
Uputa o izuzećima označavanja ambalaže obuhvaćene sustavom povratne naknade GTIN oznakom, 30.5.2018.
 


PRODAVATELJI / RECIKLAŽNA DVORIŠTA