HR

Projekti organizacija civilnog društva

Zaštita okoliša jedna je od najzahtjevnijih i najsloženijih aktivnosti koja zadire u sve dijelove organizacije ljudskoga društva. Prirodni okoliš u kojem živimo (zrak, voda, zemljište, biljke, životinje, itd.) osigurava nam ostvarenje naših životnih potreba. Naše potrebe, životne navike i interesi, koje priroda neposredno ne može zadovoljiti, neprestano rastu. Usporedno rastu potrošnja resursa i energije, emisije onečišćujućih tvari i stvaranje otpada, pri čemu stvaramo nove elemente i oblikujemo svoj okoliš, različit od prirodnog.

Odluke o okolišu koje donesemo danas mogu ograničiti ili u potpunosti onemogućiti preživljavanje živih sustava u budućnosti.

Djelovanje organizacija civilnog društva (udruga) temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da udruge slobodno sudjeluju u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, ako i u oblikovanju javnog mijenja te izražavaju svoja stajališta, mišljenja i poduzimaju inicijative o pitanjima od njihova interesa.

Organizacije civilnog društva (udruge) svojim su kontinuiranim  radom iznijele mnoge projekte usmjerene na jačanje svijesti i uključivanje javnosti u sve segmente zaštite okoliša, a posebno one kojima se stvaraju preduvjeti za sprečavanje onečišćenja okoliša kroz edukaciju i infromiranje o stanju okoliša, jačanje  svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera iz područja zaštite okoliša.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podržava edukativne projekte organizacija civilnog društva (udruga) putem javnih natječaja za sufinanciranje projekata koji promiču obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj, gospodarenje otpadom, unapređenje stanja okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača, te za projekte udruga hrvatskih branitelja koji imaju za cilj omogućavanje rehabilitacije i aktivno uključivanje hrvatskih branitelja u društvo, a vezano za zaštitu okoliša i održivi razvoj.