HR

Propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Zakoni

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03144/12)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/15)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/1714/1998/19)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/1147/1461/17118/18, 127/19)


Pravilnici

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/2023)
Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/1451/14)
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15), 78/16116/1714/20)
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže ( NN 102/18)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/0631/09156/09111/1186/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/0631/09156/0953/1286/13, 91/13, 125/1590/1660/1872/1881/20)
Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/1557/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13)
Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15, 57/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/0631/09156/0945/1286/13, 111/15 )
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07133/0831/09156/09143/1286/13, 7/20)
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/1448/14107/14139/1411/197/20)
Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj elektroničkoj opremi (NN 131/1316/14)
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07),
Pravilnik o znaku zaštite okoliša (NN 70/0881/11)
Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (NN 110/14)

Uredbe

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/0539/09)
Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)
Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN 77/14)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20)
Uredba o gospodarenju baterijama i akumulatorima (NN 105/1557/20)
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)


Programi i planovi

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN)

Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. - 2015. godine (NN)

  • Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007.-2015. godine (NN)

Program dodjela potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (NN)