HR

Propisi o naknadama iz područja zaštite okoliša i prirode te energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Zakoni

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03,144/12)
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/1147/1461/17118/18, 127/19)
Zakon o zaštiti okoliša ( NN 80/13153/1378/15118/18)
Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19)


Pravilnici

Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (NN 156/14)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade na okoliš na vozila na motorni pogon (NN 44/04)
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 95/04142/13)
Pravilnik o obliku i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (NN 120/04)
Pravilnik o obliku i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 120/04)
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04)
Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš CO2 (NN 77/07)
Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (NN 110/14)


Uredbe

Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ( NN 114/14, 147/14)
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 71/04, 115/15)
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)
Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš CO2 (NN 73/0748/092/18)
Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12154/14, 89/20)
Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova (NN 19/13)
Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)
Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN 77/14)